Reklamační řád

Záruka, servis

 1. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky dle platné právní úpravy od okamžiku předání zboží kupujícímu. Internetový obchod www.legendary-cards.cz vyplní před odesláním zásilky záruční list, je-li výrobcem k produktu poskytován.
 2. Prodávající ručí zákazníkovi za každý rozpor se smlouvou existující v okamžiku dodání zboží.
 3. Kupující je oprávněn reklamovat vady jakosti zjevné do 5 dnů od převzetí zboží a vady jakosti skryté po dobu použitelnosti zboží. Upozorňujeme, že u balíčků hokejových karet (či boxů) nejen starší výroby mohou být v některých případech uvnitř obsažené karty slepené k sobě (či jinak poškozené). A při následném odlepení může dojít k poškození jednotlivých karet. Tento stav nemůže být předmětem reklamace, protože prodávající nemá žádnou možnost slepení ani následné poškození karet ovlivnit - v případech, kdy krabice či balíček nejsou evidentně poškozeny špatnou manipulací. Doporučujeme, pokud objevíte například v boxu slepené karty, nerozbalujete jej celý a pošlete nám zpět vše, kromě otevřeného balíčku. Částku za poměrnou část samozřejmě uhradíme na zákazníkův bankovní účet. Pokud však zákazník rozbalí všechny balíčky i přesto, že budou karty slepené a tedy znehodnocené, takové zboží již reklamovat nelze. Pokud zákazník převezme od kurýra krabici, která bude obsahovat boxy či balíčky evidentně poškozenou, pak toto je samozřejmě možné reklamovat přímo u přepravce, se kterým je nutné na místě sepsat oznámení o poškození tak, abychom my, jako odesílatel, mohli následně celou věc postoupit k reklamaci.
  V případě, kdy výrobce hokejových karet uvádí na krabici boxu počet balíčků, či na balíčku počet karet, a tento počet není dodržen, takový případ je předmětem reklamace u prodejce, ale je potřeba pořídit dokumentaci (nejlépe video, foto z rozbalení) a podat reklamaci u výrobce. Pokud je box zajištěn ochrannou fólií, či balíček není poškozen, prodejce nemůže nijak ovlivnit chybu, která vznikla při balení výrobce. 
  V případě dodávaného rozporu zboží se smlouvou má kupující nárok buď na bezplatné uvedení zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy, nebo náhradního dodání zboží nebo na přiměřené snížení kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.
  Pokud není např. u boxů dodrženo množství balíčků, či počet karet v balíčcích, doporučujeme ihned po zjištění přestat rozbalovat a celou věc řešit neprodleně s námi. Pokud je chyba na naší straně, samozřejmě je zboží možné vrátit prodávajícímu. Pokud však zákazník bude s rozbalováním produktu (boxů, casů) pokračovat i přes zjištění nedostatku, nárok na reklamaci zaniká.

Reklamaci je třeba uplatnit písemně na adresu prodejce:
Internetový obchod kancelar@legendary-cards.cz.                                                   Reklamace, Dany Medřické 620/37 Satalice Praha 9, PSČ: 190 15 a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění nejpozději ve lhůtách uvedených výše.

 1. V reklamaci nutno uvést: číslo objednávky, den vyplnění objednávky (ve tvaru DD.MM.RRRR), datum převzetí zboží, specifikaci reklamovaných závad a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající Vás obratem vyrozumí o dalším postupu.
 2. Náklady na vyřízení oprávněné reklamace nese prodávající.
 3. Dle ustanovení § 598 občanského zákoníku má spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace.
 4. Spotřebitel bude do 30-ti dnů telefonicky nebo emailem vyrozuměn o vyřízení reklamace.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Kontaktní osoba pro přípravu zásilek: Michal Přeček,
Tel. :
+420 606 645 495, mailinfo@legendary-cards.cz                                                                (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:  Michal Přeček, Dany Medřické 620/37, 190 15 Praha 9 – Satalice                    (info@legendary-cards.cz) 

Oznamuji tímto, že odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Jméno příjmení a adresa kupujícího:

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

Datum objednání zboží: ...........................................

Číslo faktury*: ...........................................................

Číslo objednávky*:  ...................................................

Číslo účtu pro bezhotovostní vrácení kupní ceny:

..................................................................................

Adresa pro vrácení zboží poštovní poukázkou 
(částka bude ponížena o náklady na poštovní poplatky)

..................................................................................

Kupní smlouva a Odstoupení od smlouvy se řídí Obchodními podmínkami uvedenými
na webu www@legendary-cards.cz

Podpis kupujícího: .............................................                                                                                       (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 

Datum ............................................................................

(*) Nepovinný údaj, jeho vyplnění však urychlí vyřízení Vašeho požadavku